Zadovoljavajue stanje bezbjednosti

UPolicijskojupraviFo?

a,danas23。

04。

2018。

godine,odr?

anajeredovnakonferencijazanovinarepovodomprezentovanjarezultataradazaproteklatrimjeseca2018。

godine。

Konferencijisuprisustvovalizamjenikna?

elnikaPolicijskeupraveVasiljevi?

Radenkoina?

elnikOdjeljenjakriminalisti?

kepolicijeTomovi?

Du?

ko。

Uvodnimizlaganjemprisutnimaseobratiozamjenikna?

elnikaVasiljevi?

kojijeistakaodauprvatrimjeseca2018。

godinesmanjenjebrojakrivi?

nihdjela,tedanijebilote?

ihkrivi?

nihdjela,kaoidajesmanjenjebrojasaobra?

ajnihnezgodaza15,55%。

Vasiljevi?

jeistakaodaseuposmatranomperioduuodnosunauporedniperiodprethodnegodinebilje?

ipove?

anjebrojanaru?

avanjajavnogredaimiraza12,12%,odnosnodajeuprvatrimjesecaevidentirano37naru?

avanja,dokjeuistomperiodu2017。

godinebilo33naru?

avanjajavnogredaimira,ado?

lojedopove?

anjebrojaprekr?

ajaza14,29%,doknijebilonaru?

avanjajavnogredaimirauve?

emobimu。

Brojsaobra?

ajnihnezgodajesmanjenza15,55%,dokuposmatranomperiodunijebilosaobra?

ajnihnezgodasapoginulimlicima。

Strukturasaobra?

ajnihnezgodajepovoljnijatakodazaprvatrimjeseceima3licate?

kopovre?

ena(u2017。

god-6lica),a12licelak?

epovrije?

eno,dokpoginulihlicanijebilo。

Zahvaljuju?

ikonstantnimaktivnostimapolicijskihslu?

benikaizsaobra?

ajajeisklju?

eno114voza?

a,odtoga96voza?

asuisklju?

enazbogvo?

njepoduticajemalkohola,8voza?

aisklju?